Wdrożenie procesu zarządzania kryzysowego w grupie kapitałowej

1 dzień (wykład) / 2 dni (dedykowane z warsztatami)

Grupa docelowa

Zapisz się na szkolenie

* - Pola wymagane

Administratorem danych jest Mobilesec Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 202. Dane zawarte w formularzu przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem warsztatów oraz szkoleń, a także w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (pod warunkiem wyrażenia zgody). Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów

Agenda

 • Wprowadzenie: kryzys
  • Definicja
  • Determinanty
  • Źródła
  • Prewencja kryzysowa
  • Sieć uwarunkowań
  • Najczęstsze błędy popełniane w sytuacji kryzysowej
 • Omówienie międzynarodowych standardów i krajowych wymagań prawnych w zakresie zarządzania kryzysowego
 • ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity management systems – Requirements
 • ISO 22313:2012 Societal security – Business continuity management systems – Guidance
 • ISO 22320:2011 Societal security – Emergency management – Requirements for incident response
 • ISO 22398:2013 Societal security – Guidelines for exercises
 • ISO/PAS 22399:2007 Societal security – Guideline for incident preparedness and operational continuity management
 • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2007r. nr 89 poz. 590, z późn. zm.) w zakresie istotnym dla zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie.
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Procedury zarządzania w sytuacji kryzysowej
 • Konstruowanie Sztabu Kryzysowego i działanie w fazach kryzysu
 • Budowanie scenariuszy i symulacji kryzysu
 • Komunikacja w sytuacji kryzysowej
 • Opracowanie planu komunikacji (w tym identyfikowanie grup docelowych i definiowanie komunikatów – przekazu dla różnych zdarzeń kryzysowych)
 • Prezentacja jednoznacznego stanowiska organizacji (komunikacja z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, w tym z mediami)
 • Działania pokryzysowe
 • Działania pokryzysowe, opracowanie raportów pokryzysowych
 • Działania korekcyjne i zapobiegawcze (prewencyjne)
 • Ćwiczenie i testowanie procedur zarządzania kryzysowego
  • Metody testowania procedur
 • Sposoby zwiększenia zdolności odtworzeniowej organizacji dzięki testowaniu procedur
 • Rodzaje i sposoby wykonania testów procedur
 • Opracowanie programu testów procedur
 • Ocena efektywności rozwiązań w obszarze zarządzania kryzysowego
  • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
   • Ocena procedur w zakresie zarządzania kryzysowego
  • Audyt wewnętrzny
  • Zakres audytów w ramach procesu
  • Wdrożenie rejestru audytów i testów na potrzeby weryfikacji statusu wdrożenia rozwiązań w obszarze zarządzania kryzysowego
  • Przeglądy zarządcze
  • Przeglądy cykliczne oraz te po incydentach i zdarzeniach kryzysowych w organizacji (realizacja działań zapobiegawczych)
  • Zasady wykonania przeglądów zdarzeń
  • Doskonalenie rozwiązań w obszarze zarządzania kryzysowego
  • Identyfikacja niezgodności i działań korygujących
  • Działania związane z ciągłym doskonaleniem
  • Stałe doskonalenie rozwiązań w obszarze zarządzania kryzysowego
  • Monitorowanie trendów i zagrożeń
  • Pomiar efektywności rozwiązań zapasowych
  • Możliwość skalowania rozwiązań zapasowych
  • Omówienie zasad zarządzania zmianą oraz aktualizacji dokumentacji procedur zarządzania kryzysowego

 • Warsztaty – gra symulacyjna przeprowadzona w oparciu o istniejące w Spółce procedury zarządzania kryzysowego
 • Ćwiczenia w oparciu o studium przypadku lub hipotetyczne sytuacje kryzysowe opracowane przez trenera we współpracy z Zamawiającym (np. sytuacje dotyczące kwestii technicznych związanych ze świadczonymi usługami, bezpieczeństwa pasażerów oraz wizerunku Spółki). W grach symulacyjnych poszczególne osoby będą musiały wejść w swoje role i realizować zadania, jak w realnej sytuacji kryzysowej.
 • Ocena istniejących rozwiązań organizacyjnych, technicznych i proceduralnych w obszarze zarządzania kryzysowego w Spółce przeprowadzona na podstawie obserwacji z warsztatów, a także weryfikacji:
  • kompletności struktury i organizacji Sztabu Kryzysowego oraz obszarów wspomagających,
  • poprawności i kompletności Instrukcji zarządzania incydentami bezpieczeństwa,
  • wdrożonych zasad komunikacji z Kierownictwem, pracownikami Spółki, klientami oraz dostawcami usług,
  • procedur awaryjnych członków Sztabu Kryzysowego,
  • kompletności listy krytycznych zasobów na potrzeby pracy w trybie kryzysowym, kompletności list kontaktowych i powiadamiania.

Trenerzy

Marcin Marczewski

Sławomir Pijanowski